مجوزهای استاندارد محصولات اکوپلاس

روغن دنده هیپویید با کیفیت API:GL4
روغن دنده سوپر هیپویید با کیفیت API:GL5
روغنهای صنعتی و فراورده های مربوطه
مایعات خنک کننده غلیظ موتور
روغن موتورهای دیزلی با کلیه سطوح کیفی
روغن موتورهای بنزینی با کلیه سطوح کیفی
روغن موتورهای بنزینی-دیزلی با کلیه سطوح کیفی